Bismillah...Allahumma solli 'ala muhammad wa'ala aali...

Facebook
RSS

0000008: Ilmu TASAWUF (Soal-Jawab)

-
tf faqir
Secara ringkas, apakah ta'rif Tasawuf?
Tasawuf adalah ILMU mengenali sifat-sifat zahir dan bathin yang tercela dan terpuji. 


Tiap-tiap Ilmu Mempunyai Sepuluh (10) Mabadi 
Yang Menjadi Tunjang Bagi Tujuan Iilmu Tersebut.
Bagi mereka yang hendak masuk belajar mana-mana ilmu sayugianya dipelajari dan mengetahui Mabadi 10 supaya menjadi teguh keyakinan dan tetap pegangannya terutamanya Ilmu Tasawuf kerana setengah golongan membilangkan Ilmu Tasawuf ini khurafat yang bida'ah yang tidak ada Warid daripada Nabi SAW.


Terpulanglah kepada mereka sendiri dan bagi kita memadai menyemak dan membaca kitab-kitab agama( kitab-kitab tua ) terutama Al-quran dan hadis Nabawi serta Asar( bekas peninggalan sahabat dan perjalanan ulama-ulama yang muktabar. Maka saya tuliskan di sini petikan daripada karangan-karangan ulama tasauf yang dimaksudkan itu:


Apakah Sepuluh(10) Mabadi tersebut?
01. Had (Takrif):
Ilmu yang diketahui daripadanya Ahwal nafsu pada kebaikan dan kejahatannya dan kaifiat(cara-cara) membersihkan daripada segala Aib-aib dan penyakit daripada sifat Mazmumah dan najis yang Ma'nawi(syirik khafi) dan menyatakan kaifiat-kaifiat Suluk dan berjalan kepada Allah.


02 .Maudu' (Tempat Hantaran):
Al-Zat Al-'Aliyyah(Zat Allah) kerana dibahaskan daripada ‘itibar makrifat dengan dalil dan burhan atau dengan syuhud dan ‘iyan dan Al-Nufus Wal-Qalbu Wal-Arwah kerana dibahas akan dia membersih dan mensucikan.


03. Wadhi' (Orang Yang Menghantar):
Nabi SAW.mengajarkan dia oleh Allah Taala dengan Wahyu dan Ilham. Maka awal-awla orang mendhohirkannya dan mengatakannya Sayyidina Ali Karramallahi Wajhu kemudian mengambil akan dia daripadanya oleh Hasan Basri dan ibunya Umi Khairah Maula' bagi Umi Salamah, isteri Rasulullah dan bapanya Mauli bagi Zaid bin Zabit kemudian mengambil akan dia daripadanya oleh Habibil ‘Ajami RA. kemudian mengambil akan dia daripadanya oleh Abu Sulaiman Daud Al-Thoi RA. yang wafat pada tahun 120Hijrah; kemudian mengambil akan dia daripadanya oleh Abu Mahfuz Ma'ruf bin Tiruz Al-Kharkhi RA.; kemudian mengambil akan dia daripadanya oleh Abu Hassan Sirri RA. yang wafat pada tahun 251 Hijrah dan menzhohirkan pemberitahuan hakikat oleh Sheikh Abul Qasim Al-Junaid Al-Bagdadi yang wafat pada tahun 297 Hijrah. Sheikh Junaid inilah menjadi orang yang pertama yang Ijtihad dalam Ilmu Tasauf di mana beliaulah Imam kita kaum Ahli Sunnah Wal Jamaah.


04. Ismuhu (Namanya):
Tasawuf dan ilmu Qalbu dan Ilmu Bathin dan Ilmu Laduni dan Ilmu Mukashafah dan Ilmu Asror dan Ilmu Maknun dan Ilmu Hakikat dan Ilmu Zauqi dan Ilmu Wujdan dan beberapa nama yang lain daripada yang tersebut itu.


05. Istimdat (Petikan):
Daripada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. dan daripada Ilham Sholihin dan Fatuhat (Penemuan dan pembukaan)'Ariffin.


06. Hukum:
Wajib ‘Aini atas tiap-tiap mukallaf mempelajarinya seperti Wajib ‘Aini mempelajari barang yang membaikkan zhohir(syariat/fekah) mereka itu.


07. Masail (Masaalah):
Bicara yang bergantung dengan Musyahadah akan Hak Taala dan yang bergantung dengan segala Maqam dan Hal-Ahwal bagi segala Arifin dan Solihin / Solihat daripada beberapa 
Adab dan amalan mereka itu.


08. Faedah:
Sampai kepada makrifat yang sebenar (hakikat makrifat)


09. Nisbah Bagi Seluruh Ilmu:
Bahwa Ilmu ini asal titik ‘Ilam dan ilmu yang lain daripanya adalah cawangannya. Bermula nisbahnya bagi batin seperti nisbah fekah kepada zhohir. Ianya metahkiqkan bagi Ilmu Usul dan mengheningkan Ilmu Fekah.


10. Kelebihannya:
Semulia-mulia ilmu yang dibangsakan kepada agama kerana ia jumlah daripada pati Ilmu Tauhid.


Nota:
Sila rujuk Kitab ManhalulSofi Fi-Bayani Rumuuzi Ahli Sufi untuk penjelasan sepenuhnya.Apakah ta'rif lain tentang Tasawuf?
Tasawuf (Tasawwuf) atau Sufisme (bahasa arab: تصوف , ) adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihan akhlaq, membangun dhahir dan batin, untuk memporoleh kebahagian yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud (menjauhi hal duniawi).


Apakah pendapat-pendapat lain tentang ta'rif dan asal usul Tasawuf?
Pendapat Pertama(1):
Ada beberapa sumber perihal etimologi dari kata " Sufi ". Pandangan yang umum adalah kata itu berasal dari Suf (صوف), bahasa Arab untuk wol, merujuk kepada jubah sederhana yang dikenakan oleh para asetik Muslim. Namun tidak semua Sufi mengenakan jubah atau pakaian dari wol. Teori etimologis yang lain menyatakan bahwa akar kata dari Sufi adalah Safa (صفا), yang berarti kemurnian. Hal ini menaruh penekanan pada Sufisme pada kemurnian hati dan jiwa. Pendapat Ke-Dua(2):
Bahawa etimologi dari Sufi berasal dari "Ashab al-Suffa" ("Sahabat Beranda") atau "Ahl al-Suffa" ("Orang orang beranda"), yang mana dalah sekelompok muslim pada waktu Nabi Muhammad yang menghabiskan waktu mereka di beranda masjid Nabi, mendedikasikan waktunya untuk berdoa.


Pendapat Ke-tiga(3):
Mengatakan bahawa asal-usul ajaran tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad. Berasal dari kata " beranda " (suffa), dan pelakunya disebut dengan ahl al-suffa, seperti telah disebutkan di atas. Mereka dianggap sebagai penanam benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad.


Pendapat ke-empat(4):
Menyebutkan tasawuf muncul ketika pertikaian antar umat Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya karena faktor politik.Pertikaian antar umat Islam karena karena faktor politik dan perebutan kekuasaan ini terus berlangsung dimasa khalifah-khalifah sesudah Utsman dan Ali. Munculah masyarakat yang bereaksi terhadap hal ini. Mereka menganggap bahwa politik dan kekuasaan merupakan wilayah yang kotor dan busuk. Mereka melakukan gerakan ‘uzlah , yaitu menarik diri dari hingar-bingar masalah duniawi yang seringkali menipu dan menjerumuskan. Lalu munculah gerakan tasawuf yang di pelopori oleh Hasan Al-Bashiri pada abad kedua Hijriyah. Kemudian diikuti oleh figur-figaur lain seperti Shafyan al-Tsauri dan Rabi’ah al-‘Adawiyah.Pendapat ke-lima(5):
Ada beberapa sumber perihal etimologi dari kata " Sufi ". Pandangan yang umum adalah kata itu berasal dari Suf (صوف), bahasa Arab untuk wol, merujuk kepada jubah sederhana yang dikenakan oleh para asetik Muslim. Namun tidak semua Sufi mengenakan jubah atau pakaian dari wol. 


Pendapat ke-enam(6):
Mengatakan bahawa akar kata dari Sufi adalah Safa (صفا), yang berarti kemurnian. Hal ini menaruh penekanan pada Sufisme pada kemurnian hati dan jiwa. 


Pendapat ke-tujuh(7):
Mengatakan bahawa tasawuf berasal dari kata Yunani theosofie artinya ilmu ketuhanan.


Pendapat Yang Mengatakan Bahawa Sufisme / Tasawuf Berasal Dari Agama Islam:
Asal usul ajaran '' sufi '' didasari kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Keharusan untuk bersungguh-sungguh terhadap Allah SWT merupakan aturan di antara para muslim awal, yang bagi mereka adalah sebuah keadaan yang tak bernama, kemudian menjadi disiplin tersendiri ketika majoriti masyarakat mulai menyimpang dan berubah dari keadaan ini. (Nuh Ha Mim Keller, 1995).


Seorang penulis dari mazhab Maliki, Abd al-Wahhab al-Sha'rani mendefinisikan Sufisme sebagai berikut: 
"Jalan para sufi dibangun dari Qur'an dan Sunnah, dan didasarkan pada cara hidup yang berdasarkan moral para nabi dan yang tersucikan. Tidak boleh disalahkan kecuali apabila melanggar pernyataan eksplisit dari Qur'an, sunnah atau ijma." [11. Sha'rani, al-Tabaqat al-Kubra (Kairo, 1374).


Siapakah antara tokoh-tokoh Tasawuf yang tidak asing lagi?
Antaranya:
01. Imam Al-Ghazali.
02. Ibnu Arabi.
03. Abu Yazid AlBustami.
04. Al-Hallaj.
05. Maulana Jalaluddin Rumi.
06. Nashruddin.
07. Syekh Sa'di Asy-Syirazi.
08. Fariduddin Aththar.
09. Omar Khayyam.
10. Dan ramai lagi....


Berapa tingkatkah kedalaman beragama islam?.
Empat tingkat kedalaman beragama Islam:
Syari'at, Thoriqoh, Tariqah atau Tarekat, Hakikat atau Haqiqat dan Ma'rifat.


Apakah Syari'at?
Syari'at adalah hukum-hakam zahiriah dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim mahupun bukan Muslim.


Apakah Tariqah?
Kata tariqah berasal dari bahasa Arab thoriqah, jamaknya thoraiq, yang berarti: (1) jalan atau petunjuk jalan atau cara.
Tariqah adalah AMALAN-AMALAN zikrullah melalui mujahadah dan riyadhah sehingga dapat dihapuskan sifat-sifat tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, zahir dan bathin. 

Apakah Kaitan Tasawuf dan Tariqah?
Kedua-duanya itu tidak dapat dipisahkan, kedua-duanya merupakan satu perkara jua.

Apakah Hakikat?
Pengetahuan pada aspek bathiniah dari syari'at.

Apakah Ma'rifatullah?
Mengenali Allah SWT melalui hati pada:
Asma'Nya, 
Af'alNya, 
SifatNya, 
WajahNya dan 
ZatNYA.


Antara empat tingkat tersebut ( Syariat, Tariqah, Hakikat dan Ma'rifat ), boleh tak dipisah-pisahkan?
Tidak boleh sama sekali kerana satu tingkat menjadi asas bagi tingkat selanjutnya, maka mustahil mencapai tingkat berikutnya dengan meninggalkan tingkat sebelumnya. 
Sebagai contoh, jika seseorang telah mulai masuk ke tingkat (kedalaman beragama) tarekat, hal ini tidak bererti bahawa ia boleh meninggalkan syari'at. Yang memulai memahami hakikat, maka ia tetap melaksanakan hukum-hukum mahu pun ketentuan syariat dan tarekat.


Kekuatan Tasawuf:
Tasawuf merupakan suatu kekuatan. Hal itu karena jiwa kaum sufi tiada harganya di jalan Allah. Mereka merelakan jiwa mereka untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Mereka membebani diri dengan kepayahan untuk menyebarkan agama (khususnya) Islam di wilayah-wilayah Afrika dan negeri-negeri yang belum di taklukan oleh pasukan Islam. Pengaruh mereka cukup besar dalam menyebarkan Islam di negri Melayu (Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina). Juga negri-negri lainnya di dunia.


Kesenian Sufi:
Sufisme telah menyumbang cukup banyak puisi dalam Bahasa Arab, Bahasa Turki, Bahasa Farsi, Bahasa Kurdi, Bahasa Urdu, Bahasa Punjab, Bahasa Sindhi, yang paling dikenail mencakup karya dari Jalal al-Din Muhammad Rumi, Abdul Qader Bedil, Bulleh Shah, Amir Khusro, Shah Abdul Latif Bhittai, Sachal Sarmast, Sultan Bahu, tradisi-tradisi dan tarian persembahan seperti Sama dan musik seperti Qawalli.

HAKIKAT DARI TASAWUF

           Dr. Yusuf Al-Qardhawi
 
Pertanyaan:
 
  Apa sebenarnya arti kata tasawuf hakikat dan hukumnya
  menurut Islam?

  Apakah benar di antara orang-orang ahli tasawuf ada yang
  tersesat dan menyimpang?
 
Jawab:
 
Arti tasawuf dalam agama ialah memperdalam ke arah bagian
rohaniah,  ubudiah,  dan  perhatiannya tercurah seputar
permasalahan itu.
 
Agama-agama di dunia ini banyak sekali yang  menganut
berbagai macam tasawuf, di antaranya ada sebagian orang
India yang amat fakir. Mereka condong menyiksa diri sendiri
demi membersihkan jiwa dan meningkatkan amal ibadatnya.
 
Dalam agama Kristen terdapat aliran tasawuf khususnya bagi
para pendeta. Di Yunani muncul aliran Ruwagiyin. Di Persia
ada aliran yang bernama Mani'; dan di negeri-negeri lainnya
banyak aliran ekstrim di bidang rohaniah.
 
Kemudian Islam datang dengan membawa perimbangan yang paling
baik di antara kehidupan rohaniah dan jasmaniah serta
penggunaan akal.
 
Maka, insan itu sebagaimana digambarkan oleh agama, yaitu
terdiri dari tiga unsur: roh, akal dan jasad. Masing-masing
dari tiga unsur itu diberi hak sesuai dengan kebutuhannya.
Ketika  Nabi  saw.  melihat  salah  satu  sahabatnya
berlebih-lebihan dalam salah satu sisi, sahabat itu segera
ditegur. Sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Amr bin
Ash. Ia berpuasa terus menerus tidak pernah  berbuka,
sepanjang  malam  beribadat, tidak pernah tidur, serta
meninggalkan istri dan kewajibannya.  Lalu  Nabi  saw.
menegurnya dengan sabdanya:
 
"Wahai Abdullah, sesungguhnya bagi dirimu ada hak (untuk
tidur), bagi istri dan keluargamu ada hak (untuk bergaul),
dan bagi jasadmu ada hak. Maka, masing-masing ada haknya."
 
Ketika sebagian dari para sahabat Nabi saw. bertanya kepada
istri-istri Rasul saw. mengenai ibadat beliau yang luar
biasa. Mereka (para istri Rasulullah) menjawab, "Kami amat
jauh daripada Nabi saw. yang dosanya telah diampuni oleh
Allah swt, baik dosa yang telah lampau maupun dosa yang
belum dilakukannya."
 
Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, "Aku akan
beribadat sepanjang malam." Sedang yang lainnya mengatakan,
"Aku tidak akan menikah." Kemudian hal itu sampai terdengar
oleh Rasulullah saw, lalu mereka dipanggil dan Rasulullah
saw. berbicara di hadapan mereka.
 
Sabda beliau:
 
"Sesungguhnya aku ini lebih mengetahui daripada kamu akan
makrifat Allah dan aku lebih takut kepada-Nya daripada kamu;
tetapi aku bangun, tidur, berpuasa, berbuka, menikah, dan
sebagainya; semua itu adalah sunnah Barangsiapa yang tidak
senang dengan sunnahku ini, maka  ia  tidak  termasuk
golonganku."
 
Karenanya,  Islam  melarang  melakukan  hal-hal yang
berlebih-lebihan dan mengharuskan mengisi tiap-tiap waktu
luang dengan hal-hal yang membawa manfaat, serta menghayati
setiap bagian dalam hidup ini.
 
Munculnya sufi-sufi  di  saat  kaum  Muslimin  umumnya
terpengaruh pada dunia yang datang kepada mereka, dan
terbawa pada pola pikir yang mendasarkan semua masalah
dengan pertimbangan logika. Hal itu terjadi setelah masuknya
negara-negara lain di bawah kekuasaan mereka.
 
Berkembangnya  ekonomi  dan  bertambahnya  pendapatan
masyarakat, mengakibatkan mereka terseret jauh dari apa yang
dikehendaki oleh Islam yang sebenarnya (jauh dari tuntutan
Islam).
 
Iman  dan ilmu agama menjadi falsafah dan ilmu kalam
(perdebatan); dan banyak dari ulama-ulama fiqih yang tidak
lagi memperhatikan hakikat dari segi ibadat rohani. Mereka
hanya memperhatikan dari segi lahirnya saja.
 
Sekarang ini, muncul golongan sufi yang dapat mengisi
kekosongan  pada  jiwa  masyarakat  dengan  akhlak dan
sifat-sifat yang luhur serta ikhlas. Hakikat dari Islam dan
iman, semuanya hampir menjadi perhatian dan kegiatan dari
kaum sufi.
 
Mereka para tokoh sufi sangat berhati-hati dalam meniti
jalan di atas garis yang telah ditetapkan oleh Al-Qur,an dan
As-Sunnah. Bersih dari berbagai pikiran dan praktek yang
menyimpang, baik dalam ibadat atau pikirannya.
 
Banyak orang yang masuk Islam karena pengaruh mereka, banyak
orang yang durhaka dan lalim kembali bertobat karena jasa
mereka. Dan tidak sedikit yang mewariskan pada dunia Islam,
yang berupa kekayaan besar dari peradaban dan ilmu, terutama
di bidang makrifat, akhlak dan pengalaman-pengalaman di alam
rohani, semua itu tidak dapat diingkari.
 
Tetapi, banyak pula di antara orang-orang sufi itu terlampau
mendalami tasawuf hingga ada yang menyimpang dari jalan yang
lurus dan mempraktekkan teori di luar Islam, ini yang
dinamakan Sathahat orang-orang sufi; atau perasaan yang
halus dijadikan sumber hukum mereka.
 
Pandangan mereka dalam masalah pendidikan, di antaranya
ialah seorang murid di hadapan gurunya harus tunduk patuh
ibarat mayat di tengah-tengah orang yang memandikannya.
 
Banyak dari golongan Ahlus Sunnah dan ulama salaf yang
menjalankan tasawuf, sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur'an;
dan  banyak  pula  yang  berusaha  meluruskan  dan
mempertimbangkannya  dengan  timbangan  Al-Qur'an  dan
As-Sunnah. Di antaranya ialah Al-Imam Ibnul Qayyim yang
menulis sebuah buku yang berjudul: "Madaarijus-Saalikin ilaa
Manaazilus-Saairiin," yang artinya "Tangga bagi Perjalanan
Menuju ke Tempat Tujuan." Dalam buku tersebut diterangkan
mengenai ilmu  tasawuf,  terutama  di  bidang  akhlak,
sebagaimana  buku kecil karangan Syaikhul Islam Ismail
Al-Harawi  Al-Hanbali,  yang  menafsirkan  dari  Surat
Al-Fatihah, "Iyyaaka na'budu waiyyaaka nastaiin."
 
Kitab tersebut adalah kitab yang paling baik bagi pembaca
yang ingin mengetahui masalah tasawuf secara mendalam.
 
Sesungguhnya, tiap-tiap manusia boleh memakai pandangannya
dan  boleh  tidak  memakainya,  kecuali  ketetapan dan
hukum-hukum dari kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.
Kita dapat mengambil dari ilmu para sufi pada bagian yang
murni dan jelas, misalnya ketaatan kepada Allah swt, cinta
kepada sesama makhluk, makrifat akan kekurangan yang ada
pada diri sendiri, mengetahui tipu muslihat dari setan dan
pencegahannya, serta perhatian mereka dalam meningkatkan
jiwa ke tingkat yang murni.
 
Disamping itu, menjauhi hal-hal  yang  menyimpang  dan
terlampau berlebih-lebihan, sebagaimana diterangkan oleh
tokoh sufi yang terkenal, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Melalui
ulama ini, dapat kami ketahui tentang banyak hal, terutama
ilmu akhlak, penyakit jiwa dan pengobatannya.
 
----------------------------------------------------------------------------------
FATAWA QARDHAWI, Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah.


SEBUAH ILHAM UNTUK 'ALI

Suatu hari ketika 'Ali sedang berada dalam pertempuran, pedang
musuhnya patah dan orangnya terjatuh. 'Ali berdiri di atas
musuhnya itu, meletakkan pedangnya ke arah dada orang itu, dia
berkata, "Jika pedangmu berada di tanganmu, maka aku akan
lanjutkan pertempuran ini, tetapi karena pedangmu patah, maka
aku tidak boleh menyerangmu."

"Kalau  aku punya pedang saat ini, aku akan memutuskan
tangan-tanganmu dan kaki-kakimu," orang itu berteriak balik.

"Baiklah kalau begitu," jawab 'Ali, dan dia menyerahkan
pedangnya ke tangan orang itu.

"Apa yang sedang kamu lakukan", tanya orang itu kebingungan.
"Bukankah saya ini musuhmu?"

Ali memandang tepat di matanya dan berkata, "Kamu bersumpah
kalau memiliki sebuah pedang di tanganmu, maka kamu akan
membunuhku. Sekarang kamu telah memiliki pedangku, karena itu
majulah dan seranglah aku". Tetapi orang itu tidak mampu.
"Itulah kebodohanmu dan kesombongan berkata-kata," jelas 'Ali.
"Di dalam agama Allah tidak ada perkelahian atau permusuhan
antara kamu dan aku. Kita bersaudara. Perang yang sebenarnya
adalah antara kebenaran dan kekurangan kebijakanmu. Yaitu
antara kebenaran dan dusta. Engkau dan aku sedang menyaksikan
pertempuran itu. Engkau adalah saudaraku. Jika aku menyakitimu
dalam  keadaan  seperti  ini,   maka   aku   harus
mempertanggungjawabkannya  pada  hari  kiamat. Allah akan
mempertanyakan hal ini kepadaku."

"Inikah cara Islam?" Orang itu bertanya.

"Ya," jawab 'Ali, "Ini adalah firman Allah, yang Mahakuasa,
dan Sang Unik."

Dengan segera, orang itu bersujud di kaki 'Ali dan memohon,
"Ajarkan aku syahadat."

Dan 'Ali pun mengajarkannya, "Tiada tuhan melainkan Allah.
Tiada yang ada selain Engkau, ya Allah."

Hal yang sama terjadi pada pertempuran berikutnya. 'Ali
menjatuhkan lawannya, meletakkan kakinya di atas dada orang
itu dan menempelkan pedangnya ke leher orang itu. Tetapi
sekali lagi dia tidak membunuh orang itu.

"Mengapa kamu tidak membunuh aku?" Orang itu berteriak dengan
marah. "Aku adalah musuhmu. Mengapa kamu hanya berdiri saja?,'
Dan dia meludahi muka 'Ali.

Mulanya 'Ali menjadi marah, tetapi kemudian dia mengangkat
kakinya dari dada orang itu dan menarik pedangnya. "Aku bukan
musuhmu", Ali menjawab. "Musuh  yang  sebenarnya  adalah
sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Engkau adalah
saudaraku, tetapi engkau meludahi mukaku. Ketika  engkau
meludahi  aku,  aku menjadi marah dan keangkuhan datang
kepadaku. Jika aku membunuhmu dalam keadaan seperti itu, maka
aku akan menjadi seorang yang berdosa, seorang pembunuh. Aku
akan menjadi seperti semua orang yang kulawan. Perbuatan buruk
itu akan tertulis atas namaku. Itulah sebabnya aku tidak
membunuhmu."

"Kalau begitu tidak ada pertempuran antara kau dan aku?" orang
itu bertanya.

"Tidak. Pertempuran adalah antara kearifan dan kesombongan.
Antara kebenaran dan kepalsuan". 'Ali menjelaskan kepadanya.
"Meskipun  engkau telah meludahiku, dan mendesakku untuk
membunuhmu, aku tak boleh."

"Dari mana datangnya ketentuan semacam itu?"

"Itulah ketentuan Allah. Itulah Islam."

Dengan segera orang itu tersungkur di kaki 'Ali dan dia juga
diajari dua kalimat syahadat.

-------------------------
TASAWUF MENDAMAIKAN DUNIA.TASAWUF MENDAMAIKAN DUNIA.
Muhammad Rahim Bawa Muhayyaddin yang buta huruf adalah Sufi Islam dari Srilanka 
yang telah membaktikan sebahagian masa hidupnya untuk mengajar manusia tentang 
makna sejati Islam dan jalan kesufian. Ikuti mutiara kata-kata hikmahnya di bawah ini:


Seperti Menggali  Telaga
'' Apabila Anda menggali perigi(telaga), Anda harus menggalinya jauh ke dalam sampai Anda menemukan sumber mata airnya. Dapatkah perigi itu penuh tanpa mencapai sumber yang dalam itu? Bila Anda bergantung pada hujan atau sumber luar lain untuk mengisi telaga itu, maka air itu hanya akan menguap atau diserap oleh tanah. Lalu, bagaimana Anda dapat membasuh diri Anda atau menghilangkan dahaga Anda? Hanya jika Anda menggali cukup
dalam untuk mendapatkan mata air, maka Anda akan sampai pada sumber air yang berterusan (tidak henti-henti). Demikian juga halnya, jika Anda hanya membaca ayat-ayat dari kitab suci, tanpa menggali lebih dalam untuk mencari maknanya, hal itu seperti menggali sebuah telaga tanpa mencapai mata airnya atau seperti mencuba mengisinya dengan air hujan. Kedua cara ini tidak akan memadai. Hanya apabila Anda membuka mata air yang ada di dalamnya dan ilmu Tuhan mengalir dari sana, maka mata air sifat-sifat Tuhan akan mengisi hatimu. Hanya setelah itu Anda dapat menerima kekayaanNya. Hanya setelah itu Anda akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Kearifan dan ilmu Tuhan ini harus timbul dari dalam diri Anda; kisah Tuhan dan doa mesti dipahami di sisi bathin. Maka Anda akan memperoleh semua yang Anda perlukan untuk diri Anda, dan Anda juga akan merasa memadai untuk memberi kepada orang lain. ''


Seperti Semuanya Salah
Sewaktu Anda pernah mengira bahawa segala yang Anda pelajari dan cermati adalah kebenaran. Tetapi kemudian Anda maju ke langkah berikutnya, dan menemukan bahawa semua yang telah Anda pelajari bukanlah kebenaran. Dan pada masa yang akan datang ketika Anda masih melangkah ke depan berikutnya dan merenung kembali kesemuanya pada masa sekarang Anda anggap benar, ternyata Anda juga akan melihatnya sebagai kepalsuan. Dengan cara ini, setiap kali Anda melangkah maju ke peringkat yang baru, maka Anda akan menemukan bahawa semua yang Anda pelajari pada masa lalu adalah kepalsuan (salah). Akhirnya, ketika Anda mencapai maqam (keadaan) Tuhan dan maqam kearifan-Nya, maka Anda akan menyedari bahawa semua pemikiran Anda adalah keliru. Semuanya keliru. Hanya Dialah kebenaran. KebijakkanNya adalah kebenaran sejati dan sifat-sifatNya adalah emas kekayaan 
yang sesungguhnya.


Apabila Anda memahami hal ini, maka Anda akan memohon keampunanNya atas segala kesalahan yang Anda lakukan pada masa yang lalu. Anda akan melihat dengan jelas dan pasti bahawa hanya ada satu keluarga, satu doa dan satu Tuhan. Kita harus memikirkan hal ini. Ini adalah ke'arifan yang berharga, hikmah kebenaran. ''


Seperti Pengayak Emas 
Apabila seorang pengayak mencari emas, dia harus mengayak tanah untuk menyaring logam yang berharga itu. Dia memungut yang berharga dan membuang sisanya. Demikian pula, di mana pun Anda mencari, apakah itu di timur, barat, utara, atau selatan, apakah itu umat Hindu, Zoroaster, Kristen, Yahudi, atau Islam, Anda harus mencari dan memungut hanya suatu yang bernilai, yaitu emas, khazanah Tuhan, yaitu kebenaran. Selama Anda
mencari melalui semua kitab suci, Anda harus menyisihkan apa pun yang lainnya, seperti penambang emas membuang kotoran dan batu-batu. Hanya kekayaan Tuhan yang Anda butuhkan untuk kehidupan Anda dan untuk kecerahan jiwa Anda. ''

ISA DAN ORANG-ORANG BIMBANG
 
Diceritakan oleh Sang Guru Jalaludin  Rumi  dan  yang
lain-lain, pada suatu hari Isa, putera Mariam, berjalan-jalan
di padang pasir dekat Baitulmukadis bersama-sama sekelompok
orang yang masih suka mementingkan diri sendiri.
 
Mereka meminta dengan sangat agar Isa memberitahukan kepada
mereka ''Kata Rahasia'' yang telah  dipergunakannya  untuk
menghidupkan orang mati. Isa berkata, "Kalau kukatakan itu
padamu, kau pasti menyalahgunakannya."
 
Mereka berkata, "Kami sudah  bersedia  dan  sesuai  untuk
pengetahuan  semacam itu; tambahan lagi, hal itu akan
menambah keyakinan kami."
 
"Kalian tak memahami apa yang kalian minta," katanya, tetapi
diberitahukannya juga Kata Rahasia itu.
 
Segera setelah itu, orang-orang tersebut berjalan di suatu
tempat yang terlantar dan mereka melihat selonggok tulang
yang sudah memutih. "Mari kita uji keampuhan Kata itu," kata
mereka, Dan diucapkanlah Kata itu.
 
Begitu  Kata  diucapkan,  tulang-tulang  itupun  segera
terbungkus daging dan menjelma menjadi seekor binatang liar
yang kelaparan, yang kemudian merobek-robek mereka sampai
menjadi cebis-cebisan daging.
 
Mereka yang dianugerahi akal akan mengerti. Mereka yang
akalnya terbatas bisa belajar melalui kisah ini.
 Wallahhu 'alam bissowab.Leave a Reply

07sept2011. Dikuasakan oleh Blogger.

Rakan Taulan: